Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN

Samoczynne wyłączenie zasilania jest jednym ze środków ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu. Przy stosowaniu tego środka ochrony, musi być zastosowana ochrona podstawowa przez zapewnienie izolacji podstawowej lub osłony i przegrody oraz ochrona przy uszkodzeniu zapewniona przez połączenia wyrównawcze ochronne. Są to nieodłączne warunki uzyskania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania. W układzie sieci TN do ochrony przed porażeniem powinny być stosowane zabezpieczenia nadprądowe, albo wkładki topikowe (bezpieczniki).

Ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach sieci TN uznaje się za skuteczną, jeżeli spełniony jest warunek:

Zs ≤ U0/Ia

Gotowe schematy instalacji elektrycznej w domu - SPRAWDŹ

Zs – impedancja pętli zwarciowej, obejmująca źródło zasilania, przewód liniowy do miejsca zwarcia i przewód ochronny od miejsca zwarcia do źródła zasilania,

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia w wymaganym czasie

U0 – wartość skuteczna napięcia nominalnego w instalacji względem ziemi. Napięcie pomiędzy przewodem fazowym, a uziemionym przewodem PE lub PEN.

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym, urządzenie zabezpieczające musi samoczynnie wyłączyć zasilanie w określonym czasie nieprzekraczającym dopuszczalnego, określonego w tabeli poniżej.

U0 [V]

Maksymalny czas wyłączenia [s]

Warunki normalne

UL ≤ 50V

Warunki zwiększonego zagrożenia

UL ≤ 25V

120

0,8

0,35

230

0,4

0,2

277

0,2

0,2

400

0,2

0,05

480

0,1

0,05

580

0,1

0,02

W przypadku niemożliwości zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania w podanym czasie, należy zastosować dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne. Podane w tabeli maksymalne czasy wyłączenia mają zastosowanie dla obwodów odbiorczych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32A.

W celu oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieci TN, należy dokonać pomiaru impedancji pętli zwarciowej Zs i sprawdzić czy jest spełniony warunek:

Zs ≤ U0/Ia

Iloraz U0/Ia to dopuszczalna wartość impedancji obwodu zwarciowego i jest on określony w normach dla wymaganych maksymalnych czasów samoczynnego wyłączenia zasilania oraz odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

W sieciach rozdzielczych i wewnętrznych liniach zasilających dopuszcza się dłuższe czasy samoczynnego wyłączenia zasilania niż określone w tabeli powyżej, ale nie mogą one przekroczyć 5s.

(Visited 14 091 times, 1 visits today)
Gotowe schematy instalacji elektrycznej w domu - SPRAWDŹ