Napisany przez 13:09 Instalacje elektryczne, Ochrona przeciwporażeniowa, SEP

Instalacja elektryczna w łazience

Łazienki i inne pomieszczenia zawierające prysznice lub wanny są miejscami w których występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Dlatego instalacja elektryczna w tych pomieszczeniach powinna być wykonana w odpowiedni sposób, tak aby osoby znajdujące się w nich mogły czuć się bezpiecznie. Istotne są takie rzeczy jak wartość napięcia zasilania, stopień ochrony IP urządzeń, oraz odpowiednie zabezpieczenie przeciwporażeniowe. W pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic wyróżnia się 3 strefy ochrony, a każda z nich określa inne obostrzenia i specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. Podstawą jest znajomość zakresu obowiązywania danej strefy oraz zasad stosowania rozwiązań instalacji elektrycznej jakie ona określa.

Łazienki i inne pomieszczenia zawierające prysznice lub wanny są miejscami w których występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Dlatego instalacja elektryczna w tych pomieszczeniach powinna być wykonana w odpowiedni sposób, tak aby osoby znajdujące się w nich mogły czuć się bezpiecznie. Istotne są takie rzeczy jak wartość napięcia zasilania, stopień ochrony IP urządzeń, oraz odpowiednie zabezpieczenie przeciwporażeniowe. W pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic wyróżnia się 3 strefy ochrony, a każda z nich określa inne obostrzenia i specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. Podstawą jest znajomość zakresu obowiązywania danej strefy oraz zasad stosowania rozwiązań instalacji elektrycznej jakie ona określa.

Strefa 0 – jest wnętrzem wanny lub brodzika prysznica, a jeśli prysznic nie jest wyposażony w brodzik to wysokość strefy 0 wynosi 10 cm licząc od powierzchni podłogi. Zasięg poziomy strefy 0 jest taki sam jak zasięg strefy 1.

Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji

Strefa 1 jest ograniczona:

 • Poziomo przez powierzchnię podłogi i poziomą płaszczyznę związaną z miejscem wypływu wody, lub umocowania głowicy prysznica, lub poziomą płaszczyzną na wysokości 2,25m . Przyjmuje się najwyższą z wymienionych.
 • Pionowo przez powierzchnię otaczającą wannę lub brodzik prysznica, albo przez powierzchnię znajdującą się w odległości 120cm od stałego punktu wypływu wody dla pryszniców bez brodzika.

Strefa 1 nie obejmuje strefy 0, ale obejmuje przestrzeń nad wanną, brodzikiem prysznica lub prysznicem.

Strefa 2 jest ograniczona:

 • Poziomo przez powierzchnię podłogi i poziomą płaszczyznę związaną z miejscem wypływu wody, lub umocowania głowicy prysznica, lub poziomą płaszczyzną na wysokości 2,25m . Przyjmuje się najwyższą z wymienionych.
 • Pionowo przez powierzchnię pionową określającą granicę strefy 1 oraz powierzchnię pionową równoległą do niej i znajdującą się w odległości 60cm od niej.
Źródło: elektro.info.pl

Strefy ochronne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic
Źródło: elektro.info.pl

Instalacje elektryczne w strefie 0:

 • Tylko odbiorniki chronione obwodem SELV o napięciu nieprzekraczającym 12VAC lub 30VDC
 • Odbiorniki są przystosowane do użytkowania w strefie 0, zgodnie z instrukcją
 • Odbiorniki są trwale zainstalowane i połączone
 • Nie wolno instalować rozdzielnic, urządzeń sterujących i osprzętu
 • Odbiorniki powinny mieć stopień ochrony co najmniej IPX7
 • Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0

Instalacje elektryczne w strefie 1:

 • Można instalować odbiorniki takie jak: pompa prysznica, wirówka wodna, urządzenia wentylacyjne, urządzenia do podgrzewania wody, suszarki ręczników, oprawy oświetleniowe,
 • Odbiorniki są przystosowane do użytkowania w strefie 1, zgodnie z instrukcją
 • Odbiorniki są trwale zainstalowane i połączone
 • Można instalować puszki łączeniowe i zamocowania służące do zasilania urządzeń w strefie 0 i 1
 • Można instalować osprzęt (również gniazda wtykowe) zasilany z obwodów SELV lub PELV o napięciu nieprzekraczającym 25VAC lub 60VDC
 • Odbiorniki powinny mieć stopień ochrony co najmniej IPX4
 • Oprzewodowanie powinno być wykonane pionowo z góry na dół za odbiornikiem dla odbiorników zainstalowanych powyżej wanny lub pionowo z dołu do góry dla odbiorników zainstalowanych poniżej wanny, albo poziomo przez przyległą ścianę za odbiornikiem
 • Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 1

Instalacje elektryczne w strefie 2:

 • Można instalować osprzęt (również gniazda wtykowe) zasilany z obwodów SELV lub PELV
 • Można instalować osprzęt zasilany z innych obwodów, z wyjątkiem gniazd wtykowych
 • Odbiorniki powinny mieć stopień ochrony co najmniej IPX4

Pozostałe wytyczne dla instalacji elektrycznych w łazienkach:

 • Nie należy stosować ochrony przeciwporażeniowej podstawowej realizowanej przez: przeszkody, umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki, izolowanie stanowiska, nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe
 • Ochronę za pomocą separacji można stosować tylko w przypadku zasilania pojedynczego urządzenia odbiorczego lub jednego pojedynczego gniazda
 • Ochronę przez zastosowanie obwodów SELV lub PELV można stosować tylko do zasilania urządzeń o stopniu ochrony co najmniej IPXXB lub IP2X, które posiadają izolację podstawową wytrzymującą napięcie probiercze o wartości skutecznej 500VAC przez 1 min.
 • Należy stosować ochronę uzupełniającą realizowaną przez urządzenie różnicowoprądowe o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA we wszystkich obwodach z wyjątkiem tych w których zastosowano separację elektryczną lub bardzo niskie napięcie SELV lub PELV
 • Należy stosować dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne łączące przewód ochronny z częściami przewodzącymi obcymi, czyli takimi jak: metalowe części instalacji wodnej, klimatyzacyjnej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, gazowej, metalowe części konstrukcji i zbrojenia budowlanego.

Niestosowanie wyżej opisanych zaleceń stwarza zagrożenie życia osób korzystających z tych pomieszczeń, dlatego należy bezwzględnie ich przestrzegać.

(Visited 3 221 times, 1 visits today)
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji