Napisany przez 14:38 Fotowoltaika

Zabezpieczenia w fotowoltaice – ochrona odgromowa

Systemy fotowoltaiczne przetwarzają bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną bez hałasu, drgań i zanieczyszczeń środowiska. Są one coraz powszechniej stosowane, a instaluje się je na dachach budynków lub jako systemy wolno-stojące. Jest to urządzenie elektryczne i trzeba je objąć ochroną. Zadanie ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym spełniają odpowiednio dobrane i rozmieszczone układy zwodów pionowych i poziomych. Układy zwodów tworzą przestrzeń chronioną. Umieszczając elementy systemu fotowoltaicznego w przestrzeni chronionej, można zapewnić ich ochronę przed skutkami bezpośredniego wyładowania piorunowego.

Ochrona odgromowa stanowi ochronę przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym.

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków

Podstawowe zasady ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego określono w normach ochrony odgromowej:

Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji
  • PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa – Część 1: Wymagania ogólne.
  • PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
  • PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.

Stwierdzono w nich: „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”.

Zadanie ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym spełniają odpowiednio dobrane i rozmieszczone układy zwodów pionowych i poziomych wraz z przewodami odprowadzającymi, połączeniami wyrównawczymi i uziomem. Układy zwodów tworzą przestrzeń chronioną, a elementy systemu fotowoltaicznego muszą się w niej znaleźć. Dodatkowo, wszystkie metalowe elementy mocujące muszą być połączone z listwą wyrównawczą budynku.

Zasady tworzenia przestrzeni chronionej są określone w normach, a zaprojektowanie jej wraz z pozostałymi elementami instalacji odgromowej powinno być wykonane przez uprawnionego projektanta.

Elementy systemu fotowoltaicznego muszą być umieszczone w przestrzeni chronionej przy zachowaniu odpowiedniego odstępu izolacyjnego, uniemożliwiającego wystąpienie przeskoków iskrowych pomiędzy elementami instalacji odgromowej (zwody i przewody), a metalowymi elementami chronionego urządzenia.

Może się zdarzyć, że zachowanie odstępu izolacyjnego nie jest możliwe, lub dach jest wykonany z blachy. W takim przypadku należy wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami konstrukcyjnymi systemu fotowoltaicznego, a elementami instalacji odgromowej (lub dachem). Nie wykonuje się wtedy połączeń metalowych elementów systemu z listwą wyrównawczą budynku.

Ochrona odgromowa farm fotowoltaicznych

Farmy fotowoltaiczne także powinny zostać objęte ochroną przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w system fotowoltaiczny. Ochrona taka powinna być odpowiednio zaprojektowana, a składa się z układu zwodów pionowych i uziomu kratowego.

Podstawowe zalecenia:

  • elementy metalowe konstrukcji i zwody pionowe powinny być połączone z uziomem kratowym,
  • nie zaleca się montowania zwodów pionowych bezpośrednio do konstrukcji systemu,
  • ochroną odgromową należy objąć także stację transformatorową, dyspozytornię i inne budynki znajdujące się na farmie.
(Visited 388 times, 1 visits today)
Wzory schematów instalacji fotowoltaicznej - plik do edycji